• در عصر دیجیتال هوشمند، ما دائما در حال عکاسی هستیم و آن ها را به اشراک می گذاریم؛ هرکسی سورژه و تکنیک مخصوصی برای عکاسی انتخاب میکند.. همچنین عکاسی برای ارتباط یک پیام یا داستان به بیننده استفاده می شود. تقسیم بندی سبک ها و ژانرهای عکاسی کار مشکلی است به همین دلیل هر عکاس را می توان صاحب یک ژانر از عکاسی دانست. در این مقاله قصد داریم انواع سبک های شناخته شده ی عکاسی را معرفی کنیم.